Staf Pengajar

dr. I Wayan Suryanto Dusak, SpOT(K)

dr. I Gusti Ngurah Wien Aryana, SpOT(K)

dr. I Gusti Lanang Ngurah Agung Artha Wiguna, SpOT(K)

dr. Husnul Fuad Albar , SpOT(K)

Dr. dr. Yoyos Dias Ismiarto, SpOT(K), M.Kes, CCD

Dr. dr. Rahyussalim, Sp.OT(K)

Dr. dr. Rahadyan Magetsari, SpOT (K)

Dr. dr. Pamudji Utomo, Sp.OT(K)

Dr. dr. Nucki Nursjamsi Hidayat, SpOT(K), M.Kes